Volg- nurn- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 1397 1398 1399 1400 14ul Bestuur der Ver- eeniging Volkson derwijs. Lie j .Jannes i'e chnAmbtenaar bouw- en «oning- toezicht Hoofd der openb, IJ Xj 0 SCaO ol Be voorzitter vraagt een jaarlijksche subsidie van f.125»-- om ja-ar li jksche begrooting der vereeniging sluitend te maken. verzoekt uitbetaling uitkeering Rijks verzekeringsbank over het tijdvak dat haar man thuis is geweest. verzoekt te bevorderen dat het creaiet voor huisnummering wordt verhoogd met f .200»— en vraagt toestemming om reeds te mogen overgaan tot den aankoop van 70 stuks groote en $0 stuks oisnummers. i bericht, dat de werkster ook zorgt voor, het schoonmaken van de nieuwe lokalen en dat zij die lokalen voor de in gebh name ook grondig heeft gereinigd. Vol gens het oordeel van het schoolhoofd heeft de werkster daarmede extra werk gehad, dat goed verricnt is en dat mis schien voor een geringe extra belooning in aanmerking komt. stelt voor ingaande 1 januari 1935 belooningen der werksters aan de opent» re scholen met 10 te verlagen en te brengen op de volgende bedragen: O.L. school a.d.ueetzlaan thans f.öQO»** te brengen op f.540,— per jaar. O.L.school xverXebuurt thans f.öCO,-- te brengen op f.540,per jaar. 0.L.sCii.ool sotsterberg thans f.500»— brengen op f.4p0,-- per jaar. u.L.0.school xerkebuurt thans f.300»" te brengen op f.270,-- per jaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 711