fe,Y vJj-. BESLISSING Afdeeling 1 A Aanmerkingen en No. aangezien tusschentijdsche subsidiën niet worden ver- heend, wordt besloten bij de begrooting 1935 vour te stellen een jaar subsidie toe te kennen van f.125»"" telken jare bij de behandeling der begrooting te be sluiten. I.ian den raad voor te stellen voor 1934 geen subsidie [toe te kennen. tlet van de rij ksverzekeringsbank aan ae gemeente uit Leeren bearag zal aan de ecntgenoote van den patiënt [annes worden ternand gesteld. iOt vemooging van de desbetrefiende oegrootingspost met |f200zal den raad een voorstel worden gedaan. I? tnJ j <Uj sM~ jesloten wordt ingaande 1 september 1934 het loon der Iwerkster te bepalen op f.900»-- t.w. f.óoü»-- voor de lagere scnool en f.300»-- voor ü.L.0. scnool ue begrooting 1934 hiermede in overeenstemming brengen. V V lüonform het voorstel wordt besloten. [Voorts wordt besloten het voornemen ter kennis te bren gen van de betrokkenen en te verzoeken te willen mede- jdeelen of de nieuwe loonregeling door hem wordt aanvaard, [aangezien het uolrege zich anders genoodzaakt ziet ande- Jre werkkrachten op te roepen. |Het besluit t.z.t. mededeelen aan de besturen der rij - sondere scholen. "I Ui )>T s* S"- r

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 712