Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 1402 e chnAmb t e naar Bouw- en doning* toezicht 1403 Be Voorzitter. 1404 jMinister van Soci- lale Zamen. biedt ter behandeling aan een verzoek 0i| bouwvergunningvergezeld van de noodigJ teekeningen en adviezen. stelt voor in verband met de financiën der gemeente terug te Komen op het be sluit dd. 6 Uovember j.1. waarbij aan den Raad zou worden voorgesteld de Ver- eeniging vo^.r Volksonderwijs te subsidi-ï eeren met f.125»--- deelt mede, dat nog niet vaststaat, wan neer de wijziging van de Woningwet in werking zal treden. 1405 jh.V.Hoogovenslakken I en natuursteenhan- del Hr .RauenStar ij: en Co.te Utrecht. deelt mede dat zij niet accoord kan gaan| met den innoud van het schrijven van E 'en W. inzake betaling van een bedrag varl 1*153 >72 wegens leverantie van kantkeienj 1406 Secretaris^zen- dingscomité "Soest" verzoekt vrijstelling belasting publieKj vermakelijkheden voor Zendingsfilm. 1407 TechnAmbtenaar Bouw- en «uoning- toezxcht 1408 Bestuur Harmonie IPatientia Vincit Omnia Soest. verzoekt te mogen vernemen of J.G.Wij- nands, wonende Birkstraat 31a "te Soest ontheffing behoeft van het bepaalde in artikel 8 der bouwverordening, voor den bouw van twee dubbele woningen, op een terrein, gelegen aan de Schrikslaan (tusschen .fa ld eek Pyrmontlaan en Beetz- laan) sectie H.5086 en zoo ja, of alsdan] een bedrag, ad f.580,-- in het Hegen fonds moet worden gestort, voor aanleg en onderhoud van den weg. zendt declaratie ad f.450»-- wegens sub-| sidie 1934* Voor deze subsidie zijn in afwijking ?ail| de voorwaarden zeven concerten gegeven. Be voorwaarde luidt 10 concerten. 1409 |A.A*van der Zouwen- iSoest. verzoekt te mogen ontvangen de vergoed^! voor nieuw-aangesloten personen aan den ophaaldienst vo.r asch en vuilnis over het tijdvak van 1 Juli t/m 15 September 1934. In dit tijdvak zijn niéuw-aangesp ten: 88 personen, die het recht van f.1,25 Hebben voldaan, zoodat aan v,pfji Zouwen zou kunnen worden uitbetaald od x f.1,25 Is x.55»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 715