A BESLISSING Afdeeling Aanmerkinger - mïelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten ad. li aOcA.0»eptemher 1934» Se afdeeling Ho .3070/1831waarbij toe- no ^Btemiting wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergun ning» wordt besloten de aanvrage no.l/960 in te willigen. ïancièn iet be- j aan de Ver- subsidi-l lordt besloten conform het voorstel. •at 1 iet in kan gaan| van B drag varl antkeieul yan de mededeoling wordt kennis genomen. V i' besloten wordt de H.V. nogmaals te berichten, dat de ge^ HA iieente niet tot betaling kan overgaan aangezien de ±eve- ring is geschied aan den aannemer C.Belt, destijds be- "yU Léff [Last met de uitvoering van het werm waarvoor de leveran tie was bestemd. I publielce| lm. G.Wij- Soest 1de in oor den op een aan Beetz- f alsdac| egen- aanleg ens king va egeven» ergoedini aan den s over p temt er aangesp wan n v.d. ald 86 xl De vertooning der zendingsfilm wordt in dit geval als &i pen liefdadig doel beschouwd en in verband daarmede vrij gesteld van de belasting. Besloten wordt het gedeelte der Schrinslaan van Walaecm p? Pyrmontlaan tot Beetzlaan in het wegenfonds op te nemen. Aan J.G.Wijnands wordt ontheffing verleend van het be paalde bij art.8 der Bouwverordening onder voorwaarde van [storting in het wegenfonds het bedrag ad f.pöü,--. Su)3.Jpesloten wordt overeenkomstig de voorwaarde van het subsidiebedrag uit te betalen, makende f.315»""* Let intrekking van het besluit van 25 September 1934 jordt thans besloten het nog niet uitbetaalde bedrag uit !te betalen aan den cessiehouder, aangezien krachtens de J [Cessie de gemeente verplicht is alle vorderingen aan de- ■2en te voldoen. Cu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 716