Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum K o r t e i n h o u 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 Afdeeling Soest der Hed.Ver. S.H.B.0. P. J.-dartels ,Rade- makerstraat 8, So e sterderg 7/. J. Stokvis'Konin klijke Pabriek van; metaalwerken,lï.V. te Arnhem. Techn. Ambtenaar Openbare Werken. Hoofd van het Telei foondistr.ict Am sterdam der P.T.T. Directeur-generaal, v.d.Volksgezond heid. Th.J.Regter,te Soest Th. J.Regtermom mies ter secretari e legt over verlies- en winstrekening en balans per 31 Dec.1933, alsmede de be groeting voor 1934 voor de ziekenauto. deelt mede dat zijn zoon de lessen nog steeds volgt en verzoekt de vergoeding ad f.3,per week voor het huisondervujl wederom te willen toekennen. verzoekt een plan te mogen uitwerken be-l treffende een eenvoudige gloeilampenverj lichting in deze gemeente. brengt rapport uit omtrent het huren van| een garage ten behoeve van de plaatsing van de brandweerauto te Soesterberg. jvraagt toestemming tot plaatsing van een| iglazen telefooncel op den hoeK van de Birkstraat en de Perdinand Huijcklaan, en zal voorts gaarne vernemen of de 6e- meente bereid is de kosten van aanslui- Iting aan het lichtnet en de vergoeding voor stroomverbruik geheel of gedeelte lijk voor hare rekening te nemen. Hieromtrent wordt advies uitgebracht doo| den Technisch Ambtenaar belast giet de leiding van den dienst openbare Werken dd. 7 November j.1. no.899» deelt mede dat het hem niet gewenscht voorkomt de uitbetaling van een restant-; bedrag ad f.2.57 voor woningbouw uit U betalen, aangezien de daaraan verbonden werkzaamheden niet evenredig zijn aan de daaraan verbonden voordeelen. deelt aan den raad mede dat hij zijn te- noeming tot gemeente-ontvanger aanneemt': verzoekt hem ontslag te willen verleenenl in verband met zijn benoeming tot ontvatl ger dezer gemeente, zulks met ingang var' den datum waarop hij zijn betrekking als zoodanig kan aanvaarden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 717