yv£. mng en de be enauto. L ingebonden rekening I933 en de begrooting 1935 na con- fcröie den Raad ter Kennisneming aanbieden. „ft sen nog goeding sonderiBil lesloten wordt het verzoek van 23 October j.1. tot intrek king der bijdrage ingaande 1 iiov. a.s. te handhaven, op MS' brond dat de inkomsten van adressant zoodanig zijn, dat V yj fedelijkerwijze mag worden aangenomen dat de kosten door [em Kunnen worden gedragen, zonder steun van de gemeente. erken be-| ampenver- Besloten wordt te berichten, dat van een algeheele uit- breiding der verlichting voorloopig geen sprake is en de pndergeschikte uitbreidingen in eigen beheer en in over leg met de P.U.E.M. wordt tot stand gebracht, zoodat niet op het verzoek kan worden ingegaan. buren vaij Laatsing berg. gesloten wordt aan den Raad het voorstel te doen tot huur der garage voor den prijs van f.15»-- per maand en Larvoor een crediet te vragen te rekenen van 1 Rov. tot [5 April 1935- levens zal voor de noodige voorzieningen een crediet woraen gevraagd van f .100,--. l van een| ren de ïklaan, r de ge- lanslui- joeding ïdeelte- 1 'acht doof iet de Werken Besloten wordt aan de P.T.T. de gevraagde medewerking te \P J/j rerleenen conform het advies van den iechnisch Ambtenaar Bpenbare Werken dd. 7 h'ovember 1934. y mscht restant-, 1 uit te ir bonden n aan Besloten wordt de declaratie ad f.2,57 in te trekken en ül tiet bedrag ten laste der exploitatie te brengen. /TU.'lUl zijn ,anneettt«ier kennis brengen van den Raad. •erleenefl; t ontvafl»het ontslag wordt met ingang van den datum waarop aares- gang vanBeant de betrekking van gemeente-ontvanger aanneemt eer- king alsjvol verleend.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 718