Volg num mer Afzender of voorsteller Korte inhoud 1419 Financieele, Gom- i_ jui 3 s i 6 -'-v- -w: w zendt advies inzake de uitkomsten der ontwerp-begrooting 1935» waai'*uit blijkt dat tengevolge van de regeeringsvoor- stellen, tot het in het leven roepen van een. werkloosheids-subsidiefonde en de financiering daarvan de gemeente bij het totstandkomen diet maatregelen tot het uiterste de belastingen zal moeten opvoeren. De Commissie wenscht tegen de wetsvoorstellen te protesteeren en ad viseert het College niet te voldoen aan den vsensch van den minister van Binnen- landsche Zaken door bij het opmaken van de ontwerp-begrooting 1935 reeds reke ning te houden met regelen die nog niet als wet zijn bekrachtigd. -ft- ,v

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 723