I BESLISSING Afdeeling j en No. Aanmerkingen belet op het schrijven van (Gedeputeerde Staten dd. 6 Hov. n jl934» 2e afd. üo.3656/2177 en dd. 13 Nov. 1934, 2e afd. Hos. 3755/2223» 3720/2199 en 3720/2199 waarbij toestem ming wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, mede gelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht nos. 35/157» 35/161, 35/149» 35/167 wordt besloten de aanvra gen nos. 1/995» 27301, 1/987, 2/203, 1/988, I/973 en I/99O in te willigen. Bouwaanvrage 2/303 wordt geweigerd. (Besloten wordt aan den Raad voor te stellen te beslui- fa ten den termijn genoemd in het raadsbesluit dd. 22 Juni I1934 te bepalen van 1 Juli t/m 31 October 1934, zoodat (vanaf 1 November j.1. de tijdelijke toelage komt te ver- vallen. hij de uitbetaling der maand-salarissen en de weekloonen zal met deze voorloupige beslissing in afwachting van Jhet te nemen raadsbesluit reeds vanaf 1 November j.1. rekening moeten worden gehouden. pe reeds ten volle toegekende loonen over November zullen op grond van dit besluit verrekend moeten worden. [Besloten wordt deze aanvrage te behandelen als een wij- 1\fi-aJS Liging der op den 18 October 1932 No.2/229 verleende bouwvergunning en alsnog de wijziging goed te keuren. 3<U. Goedgevonden wordt aan de Vereeniging mede te deelen J(] dat in beginsel tegen beschikbaarstelling na schooltijd van een lokaal geen bezwaar bestaat, doch dat de veree niging zich met elk schoolhoofd in verbinding zal moe ten stellen. Besloten wordt den Technisch Ambtenaar van Bouw- en ®o- W Jtf- ningtoezicht te machtigen de overtreders namens het Col~v lege op te roepen in de vergadering der Schoonheids-Com missie, teneinde de Commissie in staat te stellen de bouwers namens Burgemeester en wethouders te waarschu- «en tegen de overtredingen der verleende bouwvergunnin gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 728