Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud 1425 1426 1427 142Ö 1429 1430 je Voorzitter. Minister van Socit- ale ZaKien. Burgemeester en Wethouders van Utrecht Minister Sociale Zaken. B'. J.Kuijer Soest, Afd.financiën Soest. stelt voor den Kaad ter vaststelling aan te Bieden een ontwerp-Besluitzoo-I als dat eveneens voor het jaar 1934 dogJ den Kaad is genomen "betreffende het on-| derhands of in het openhaar verkoopen van verschillende aan de gemeente toebeJ hoorende goederen als afbraak, Boomstam] men enz., voorzooveel noodig deze in ftej jaar 1935 mochten Beschikbaar komen. stelt regelen vast omtrent de verdeelin der gelden, vrijgekomen door de verla ging der rente der woningwetvoorschotteij verzoeken overmaking van een Bedrag van f.18,82 wegens te late Betaling der bijj drage dezer gemeente in de kosten van den keuringsdienst voor waren voor het gebied Utrecht. Be wnd. gemeente-ontvanger geeft in esira] port dd, 14 november 1934 verantwoorain ,'ordt Be komt nader terug op verstrekking van steun aan noodlijdende kunstenaars. verzoekt alsnog vergunning tot den Bom van een serre aan zijn perceel, je Technisch Ambtenaar Belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht Brengt hieromtrent rapport uit Bij schri| ven dd. 9 hov. j.1. no2/203* zendt een overzicht van het voor water leiding-aanleg nog te dekken Bedrag op hoofdstuk IV van den kapitaaldienst der gemeente-Begrooting. Hieruit Blijkt dat de gemeente moet del| ken een Bedrag van f.1776,76 (1800.72)» terwijl het wegenfonds een Bedrag van f.945,-- en het grondbedrijf een Bedrag van f.220,-- moet Betalen. Be Begrootingen van de gemeente en de genoemde Bedrijven dienen in verband daarmede te worden gewijzigd, Het Bedragj ad f.1776,76 (f.1800,72), dat ten laste der gemeente komt, ware wellicht door een Bijdrage van den gewonen dienst der Begrooting 1934 te dekken. Br wordt verj wacht dat de post "reserveering voor.n0^ te sluiten geldleeningen" een zoodanig0 ian de 1 iangezie lis te wi [iet vers Haar ree lie orust Blijkens lirag op ïeschrev Wiet 15 .ii er over ^angezie r.60," te steil f.loO-- Je vergu Besloten drijven uit de g

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 729