"f" i,. 1 /H*. //fj ize in hea comen BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen ;ordt "besloten. cdl - H' lyot. lan de regeling zal gevolg gegeven worden. Aangezien blijkt, dat aan samenloop van omstandigheden [3 te wijten, dat rente verschuldigd is, wordt besloten liet verschuldigde te voldoen als de gemeente Utrecht - o laar rechten handhaaft, nadat aan het Gemeentebestuur iie omstandigheden zijn meegedeeld. blijkensmededeel ing van den wnd. ontvanger is het be- irag op de girorekening van Utrecht op 13 Juli 1934 over geschreven zoodat rente verschuldigd is over 13 dagen en liet 15 dagen, iierover te reclameeren. Aangezien blijkt, dat volgens raming noodig zal zijn f.6ü,-- plus f.30,--, wordt besloten aan den haad voor te stellen een crediet beschikbaar te stellen van rond f.100, Je vergunning wordt alsnog verleend J lijf- (Besloten wordt de begrootingen van de gemeente en de be- |irijven te wijzigen en het bedrag ad f.1776,76 te dekken gewone middelen dienst 1934. uit de

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 730