Volg- num- Afzender of voorsteller Datum Korte 1431 1432 Hoofdopzichter der Lederlandsche He id e -Haa 13 chapp i j te Amersfoort. Techn. Ambtenaar Openbare "verHen. deelt mede dat de oppervlakte van het afgebrande terrein van Van den Hengel grooter is dan aanvankelijk door hem is opgegeven. He grootte bedraagt 0,88 h.a brengt rapport uit omtrent de inschrij ving tot levering van een auto voor üpej bare Werken, en adviseert de levering van een Rordson Truck op te dragen aan Jan Jongerius te Utrecht met terugname van de oude fordauto voor de som van f.1565»--» De Commissie Openbare Werken kan zich hiermede vereenigen. geslote, het ver College vastges voor W van 0.8' 3eslote] rius te de inge 1433 He Voorzitter. 1434 Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. 14-35 Hs.J.I.v.Schaick Voorzitter ^»ed. Herv.Wijkverple ging Soest. stelt overeenkomstig het advies van de Commissie Grondbedrijf voor de woning Lange Brinkweg 49a niet meer aan Li.Ra venhorst te verhuren, doch deze woning de bestemming van dienstwoning te geven, üan Ravenhorst zal dan de verplichting tot bewoning der dienstwoning moeten worden opgelegd, terwijl alsdan van de wedde een aftrek van 10 zal plaats vinden wegens het genot der ambtswoning bericht, dat B.v.d.Broek, Schoolstraat 55 en L.v.d.Lssenburg bereid zijn het aan het bestuur der Stichting mngen- daalschool aangekochte terrein aan den Kolonieweg, kadastraal bekend als sectij H.no.452, 447 en $1001 groot ongeveer 4950 112 in huur te aanvaarden voor een huursom van f.0,35 Per Are en tegen etn huurtermijn van 2 jaren. He Commissie Grondbedrijf adviseert het| terrein, na omspitting door werkloozen,' kosteloos in gebruik te geven aan de behoeftigsten voor het poten van aard appelen. verzoekt te mogen vernemen of in prin cipe toestemming kan worden verleend tot het bebouwen van perceel Sectie jL 1650, gelegen aan het Hriftje met een wijklokaal. Omtrent deze aangelegenheid wordt rap port uitgebracht door den Technisch ambtenaar belast met de leiding van Bouw- en Woningtoezicht. Bij de CommiS' sie Uitbreidingsplan bestaat in begin sel geen bezwaar tegen de oprichting va) het bedoelde gebouw, mits daaraan aan zijde van het Hriftje een (voorloopiSe _ir^ang zal voorkomen. Conf orm Beslote. kennis ken met voering ingedie, 3esloter bestaat j2ijde vs [project*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 731