/AlV BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt thans aan den xtaad voor te stellen tot aJs- Bet verleenen van de schadeloosstellingen als door het College in zijne vergadering van 21 September j.1. is -J vastgesteld, met dit verschil dat de schadeloosstelling voor W.v.d.Hengel wordt berekend naar een oppervlakte van 0.8Ö00 H.A. 3esloten wordt de levering op te dragen aan Jan Jonge- rius te Utrecht met terugname der oude ford auto voor de ingeschreven som groot f.1565»--» Conform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten Besloten wordt het advies van de Grond-Commissie ter lA kennis te brengen van den Techn. Ambtenaar Openbare Jer-^- ken met de opdracht een regeling te ontwerpen voor uit voering van het plan door de Commissie ter overweging ingediend 3esloten wordt te berichten dat in beginsel geen bezwaar lA <JL bestaat tegen de oprichting van het gebouw mits aan de j zijde van het Driftje een voorloopigeingang wordt ge projecteerd.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 732