3 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datu m F.M.Houbaer ,Soes- terberg K.C.van bes te Apeldoorn. 1438 fi?\van de pol. Laak- weg 386 te bijkerk. F. van de Pol. Laak- weg 386 te bijkerk. Gentr .Verificatie-! bureau s-Graven- hage 1441 (Penningmeester van de Barmonie "Patiën- tia Vineit Qmnia" te Soest. Bestuur van de R.K Gymnastiekverecni- ging "Crescendo" te Soest. Korte inhoud verzoekt hem een situatie-kaartje te ver. streicken, waarop zijn aangegeven die ge- deelten van zijn terreinen, welke door het in voorbereiding zijnde ontwerp-uit- breidingsplan voor bebouwing zijn uitge sloten. Omtrent dit verzoek-wordt rapport uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en wo ningtoezicht Ge Commissie Uitbreidingsplan kan er ziet mede vereenigen, dat de uitmondingen van de geprojecteerde wegen op de bestaande wegen aan den Heer Houbaer zullen worden medegedeeld verzoekt in de overeenkomst het volgende vast te leggen: le. de met f.2000,-- gehonoreerde mede werking van bes eindigt 3Ü April 1933 of zooveel eerder als uitbreidings plan zal zijn vastgesteld; bij overlijden binnen dezen termijn wordt het volle bedrag uitgekeerd; bij overschrijding van termijn wordt nieuwe honoreering vastgesteld, be Commissie Uitbreidingsplan kan zich "vereenigen met een beëindiging der over eenkomst tegen 38 April 1935» 2e - doet afstand van zijn verlof A geldende voor de voorlocaliteit en aangebouwde 'zaal van het perceel bieuwstraat 57* I verzoekt restitutie van het verlofsrecht in verband met den afstand van het ver lof, geldende voor de voorlocaliteit en de aangebouwde zaal van het perceel bieuwstraat 57* zendt een rapport betreffende de plaats gehad hebbende controle van de adminis tratie van de woningbouwvereeniging "Goed Wonen" over het le halfjaar 1934* zendt afschrift van de rekening van de ontvangsten en uitgaven over het jaar 1933. zendt rekening en verantvioording ever (het jaar 1933*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 733