Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte i n n o u 1443 1444 1445 1446 De Voorzitter. P.Damste hoi ter. P .Huij ciclaan 26 Soest. Commissie Grond bedrijf.. 1447 1448 1449 Lr .P.A.Beunke Zeist Geineente-Secreta- ris. Minister van So ciale Zaken. ïechn. Ambtenaar bouw-e£ woning toezicht deelt mede, dat omtrent de grondruiling met het raadslid M.Hornsveld in de Com missie Grondbedrijf, dd. 9 November 1934 geen overeenstemming is bereikt en dat de heer Hornsveld verklaard heeft de zaak te willen aanhouden tot het uit breidingsplan is vastgesteld. beklaagt zich over overlast van water vóór zijn perceel, daar de sloot vóór het perceel Perdinand Huijcklaan is ge- d emp t De Technisch Ambtenaar belast met de lei ding Openbare Werken brengt hieromtrent advies uit bij schrijven dd. 8 November 1934 no.854. adviseert de erfpacht van de perceelen H.974 en 979» gelegen aan de Laanstraat niet uit te koopen, doch xxa den erfpacbl ter Wiss wel kwijtschelding van erfpacht te verleenen. ;sloten pvereenki Ipenbare Jchrijvej Besloten bijtschc I934, ali lanleidix brengt advies uit inzake de betaling van toesloten pensioensbijdragen over de jaren 1922 - Blen en d« 1931 en daarover te berekenen rente. Ite betalt Besloten terveen t in zijn 1 iennisger adviseert het College over heropening der onderhandelingen met het Bestuur van het Waterschap Soesterveen inzake de plannen tot normaliseering van de afwa teringen de Oude Veensloot en het Oude 1 Grachtj e keurt goed dat de werkzaamheden bestaan de in ontginning van woeste gronden vooil boschaanleg en de omlegging van een zant weg, onder de oorspronkelijk voorgeschr<| ven voorwaarden worden voortgezet tot en met 2 -miart 1935* adviseert tot L.de Huijgt, üigendomweg Bjs n 49 een aanschrijving te richten tot bet drijven in overeenstemming brengen van den voor gevel van het perceel waarvoor vergun ning is verleend bij besluit van 22 Hel 1934> le af deeling No1/916met de bij evengemeld besluit goedgekeurde teeke- ningen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 735