Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer I j Korte i n n o u 1450 1451 1452 1453 1454 A.A.v.d.Houwen ooest Techn. Ambtenaar Openbare Werken. K.V.Arnhemsche wa terleiding-maat schappij utrecht. J.H.v.Velzen. Beu kenlaan 24. Soest* J.ï.AbelmanSchou tenkampweg 7 Soest. 1455 N.van Di jk, Noord eif- weg Soest. verzoekt toestemming tot verplaatsing van de stortingsplaats voor asch en vuilnis naar den Aostverlorenweg. Omtrent deze aangelegenheid wordt advie| uitgebracht door den Technisch AmbtenaJ belast met de leiding van Openbare Wer ken. brengt ter kennis het bindend advies, uitgebracht door een arbitrage-commis sie, met betrekking tot het loongeschil] dat zich heeft voorgedaan bij de verbe tering der Banningstraat. zendt afrekeningen betreffende de garanj ties der waterleidingnet-uitbreidingen in de navolgende wegen: le. Laanstraat/Aoninginnelaan/Beckeringl| straat 2e. Schrikslaan; 3e. Klein Engendaalweg 4e. Smitsweg. |De tekorten op deze uitbreidingen, overi het garantietijdvak van 5 jaar, bedrage;] resp. f.4878,97» f«Ö99>05» f.42,11 en f.183,31. vraagt in huur het aan den Klaarwatensegj 'gelegen perceel 0.2645» Bij tusschen- tijdsche opzegging door de gemeente, zaJj deze geen vergoeding verschuldigd zijn- deelt mede zonder werk te zijn gekomen en mitsdien niet in staat is tot beta ling eener bijdrage, ad f.2,50 per weeKj in de kosten van verpleging van zijn dochter in het Sanatorium "Sonnevanch" te Harderwijk. Omtrent deze zaak wordt rapport uitgebracht door den heer «l1 H.Busch. vraagt thans aan den Haad toestemming het mogen berijden van den Noorderweg met auto's vanaf de Stadhouder slaan na zijn woning. Omtrent dit verzoek woru^ advies uitgebracht door den inspecteur van politie, dd. 14 November 1934» ll°' -

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 739