Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer i Korte inhoud 127 128 129 13< 131 132 133 134 i'ecnn. Ambtenaar bouw- en ..oning- toezi ent bed. Staten dezer provincie Ie chnAmht e naar Openbare /erken So est. ur-ar skamp V.Arnnemsche #a- terleiu.inö'--~aat- i schappij U.V.Provinciale Utrechtsche mlec- triciteits-Aaat- schappij iechn Ambtenaar voenbare erken b/.provinciale utrechtsche mlec- triciteits-my biedt ter behandeling aan eenige ver zoeken om bouwvergunning vergezeld van de nooditoe teekenin^en en adviezen deelen mede dat zij bezwaar nebben te gen art. o der leeningsvoorwaarden van het raadsbesluit dd. 12 Januari 1934, 4e afd. „.0. 49H tot het aangaan van een geldleening van f.329«6üO,-- en verzoenen te oevorderen dat aan hun be zwaar wordt tegemoetgekomen. uedeputeex de Staten hebben hunne beslissing ten aanzien van dit besluit verdaagd. dient voorschot-declaraties in tot een totaal bedrag van f.135*14, wegens be taalde kleine kosten over 1933» verzoekt over 29 en 30 Januari 1934 te mogen bijstempelen, aangezien hij door omstandigheden te laat aan de loods kwam. doet prijsopgaaf betreffende plaatsing van een 3-tal brandkranen. deelt meue de inbedrijfstelling van een 40-tal lantaarns op het xiart, en doet opgave van de daaraan verbonden jaarkosten ueelt naar aanleiding van de opdracht tot uitpaling van het perceel C.no. 1231 aan den uallenkamppelsweg mede, dat het nem wenscnelijk voorkomt, uat ae uitzetting in samenwerking met uen landmeter van net kadaster zal geschie den, waartoe in dit geval een verzoek door den heer /ijnands zal zijn te doei zendt antwoord op het schrijven van Sul gemeester en /ethouders, dd. 1 hecembe; 1933» le afa.x.o .2766met betrekking tot het aanbrengen van de door uen dienst van openbare .erken opgedragen uitbreidingen der straatverlichting uelet Januaa waarbj toouwvf l/üol In beé standj. Voorlc van d< Je aec goedgt langen te ste Januai siordt ueslot zoeker prijs\ urinkv Van de we dee ,e aar Ueslot ie meu ken an nu ipenba ii tbr e kolleg SCiic9.jp

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 73