1456 1457 1458 1459 14Ó0 1461 1462 1463 W.Koller te Stou- tenburg. mej.H.van Leeuwen Ranonkelstraat 94 Amersfoort 3e afdeeling, Inspecteur van Po litie. Inspecteur van Po litie. Agenten van Poli tie te Soest. itfederlancLsche Spoorwegen. A.de Raadt. Agent van politie, te Soesterberg vraagt kwijtschelding van de erfpacht Let van het perceel C.no.l7H> daar J.Pa penburg, zijnde de huurder van het op den erfpacht uitgegeven grond staande huis geen huur zou betalen. vraagt terugbetaling van verlofsrecht in verband met het door haar gedane afl stand van het verlof A geldende voor h| perceel Hieuwstraat 57* verzoekt, teneinde de biljetten schooltmvo geld zoo spoedig mogelijk te kunnen 3 zenden, de termijnen van invordering tl 1935. willen bepalen. deelt mede dat de agent van politie G.van Hummel met ingang van 1 Lovembeij j.1. de gemeentewoning te Soesterberg heeft verlaten. deelt mede dat de agent van politie A.de naadt met ingang van 1 Lovember j.1. de gemeentewoning te Soesterberg heeft betrokken. verzoeken in aanmerking te mogen koiaenj voor een huurtoeslag. verzoekt te mogen vernemen of in den komenden zomer wederom een regeling voor afgifte van gecombineerde spoor- badkaarten op dezelfde voorwaarden als| zulks geschieade in den afgeloopen zo mer, wenschelijk wordt geacht. verzoekt hem een vergoeding te willen verleenen van f.90,17 zijnde de geiiaa te kosten door zijn overplaatsing naa Soesterberg

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 741