11 yu. r BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen erfpacht Bq^ het verzoem wordt afwijzend beschikt, ar J"fci - n het op staande ofsrecht gesloten wordt een restitutie van f.12,50 te verleenen. ijL.lt gedane afB Y de voor hl V WHx. en schoolBge invorderingstermijnen worden vastgesteld op 31 Jee, J kunnen veB]^^ 31 Januari 1935» 23 februari 1935 en 31 ■waart rdering tB 1935. In verband met deze mededeeling wordt besloten de nuur-' ty-f overeenkomst ingaande 1 Hov. j.1. te doen beëindigen, en de vergoeding wegens schoonnouden en stoken van het vli./fjtf lokaal tot 1 hov. a.s. te voldoen. Besloten wordt: le. met A. de liaadt een overeenkomst wegens huishuur aan te gaan van 1 hov. tot en met 3^ -december 1934 voor f.4,-- per week; 2e. te bepalen dat niet onder de huur is begrepen de hulp-secretarie met het voorportaal; 3e. voor het schoonhouden en stoken met levering van brandstoffen een vergoeaing te betalen van f.75,-- per jaar. |Aan den Raad mede te deelen, dat het motief waarop het verzoek steunt, alle grond mist, aangezien de vraag of de agent G.van Hummel op een vergoeding aanspraak heeft het gevolg is van een in vroegere jaren al of niet be staande afspraak of overeenkomst. Op dien grond wordt besloten, den Raad te adviseeren niet op het verzoek in te gaan. jTe berichten, dat van de regeling wederom gaarne ge- Ibruik zal worden gemaaRt en dat de tarieven zoodra dezej zijn vastgesteld zullen worden opgegeven. //lo. 2>C>y$ (Besloten wordt f.90,17 te vergoeden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 742