1464 1465 W.M.Voss, namens R.K. Xie r kb e s tuur Soest Techn.Ambtenaar Bouw- en W oning- toezicht ^ls eisc ie rappe aisch Aa 1934- en verzoekt te mogen vernemen aan welke eischen net te verbouwen St.Josephge- bouw zal moeten voldoen, zulks in ver band met het bepaalde in de verorde ning ter voorkoming van brand en de Al-I gemeene Politieverordening. Omtrent dit| verzoek wordt rapport uitgebracht door den Commandant der Vrijwillige Brand weer en den Technisch Ambtenaar, belastl met de leiding van Bouw- en Woningtoe zicht. biedt ter behandeling aan een verzoek Belet op om bouwvergunning, vergezeld van de noo«6, wor< dige teekeningen en adviezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 743