1466 146'/ Te c hnAmbt e naar Bouw- en «oning- toezicht ie chnAmb t enaar Bouw- en Woning toezicht 1468 1469 Te chnAmbt enaar openbare .erhen. Vereeniging Zonne-p gloren Soest. 1470 1471 Nationaal Verbond van Gemeente-amb- tenaren Be Voorzitter. 1472 1473 Centraal verificaj tie-bureau .Ben Haag. J. v.a.Br oeh.Becke-f ringhstraat 8. biedt ter behandeling aaxa eenige verzotj !hen om bouwvergunning vergezeld van de noodige teeheningen en adviezen. adviseert de door W.Aeeders te Hilverau aangeboden strooh, groot ongeveer I23 gelegen aan de Steenhofstraat niet te aanvaarden, daar de door den AijkswaterJ staat met betrekking tot die strooh ge stelde voorwaarden, welhe ook voor de gd meente zouden gelden, te bezwarend zijn] verzoeht met ingang van 24 Augustus j.l'J aan den heer van Heijst een rijwieltoek| ge toe te hennen, zulhs in verband met het verrichten van werhzaamheden in den buitendienst vraagt of in principe het houden van eed jbon-verhoop ten bate van het Jinterpavi]] j oen de toestemming tot het houden van ;een speldjesverkoop voor het suppletie-j fonds van Zonnegloren in 1935 la^er iniet zal uitsluiten. verzoeKt maatregelen te willen nemen bestrijding van jeugdwerhloosheid. tot geeft in overweging den Baad voor te stellen de vergoeding als bedoeld in art.101 der L.O.Wet 1920 over het jaar 1932 uit te heeren aan de bijzondere scholen vast te stellen op f.10,66 per leerling voor het gewoon lager onderwijs en f.21,74 per leerling voor het uitge breid lager onderwijs. zendt een rapport betreffende de gecon troleerde jaarrekening 1933 van 0 ningbouwvereeniging "Goed Wonen". vraagt in huur het aan de Beckeringh- straat gelegen perceel H.no.4022 tegen dezelfde huur en vour eigen risico.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 747