4^ tyr ot/s. -yht.ioj BESLISSING Afdeeling t en No. Aanmerkingen _;elet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. ±3 en ajj d van d^lr 00 V* ard* nos* 3720/2199 en 3038/2252, waar-. ■bij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der houw ergunning, wordt besloten de aanvragen nos.35/146 en 5/151 in te willigen. Hilversu eer I23 niet te i j kswater-l trook ge- voor de ga rend zijn] ie vergadering acht de voorwaarden aan de overname van ien grond verbonden te bezwarend en besluit den grond net te aanvaarden. S' IA J, 'H iVof. ustus J.1J jwieltoeia) band met en in denI tiet College is bereid tijaens de vervanging van den op zichter de Boer een rijwieltoelage aan van xieijst toe te ■rennen. Het bedrag zal worden vastgesteld als door den 'Un l'fechn.Ambtenaar Openbare ./erken te zijner tijd den tijd ]f\ ier vervanging wordt medegedeeld. en van eeti interpavil aden van appletie- of later nemen tot iid cor te 2 ld in iet jaar andere j66 per onderwijs 21 uitge- Le gecon- 1 de wo- 1" iringh- 22 tegen >ico Besloten wordt te berichten dat de bonvernoop geen be letsel zal zijn voor de inzameling van gelden ten bate Ivan het suppletiefonds. Bfoor kennisgeving aangenomen. IConform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. [?- a. li psloten wordt met opvolging van den inhoud van het rap I.Jort: I1» door Openbare Werken te laten nagaan of de gedane on derhoudsuitgaven noodzakelijk zijn geweest; lö. mede te deelen dat aan onderhoud niet meer dan f.1400,-- mag worden besteed. Insloten wordt het perceel te verhuren na vermindering L2 J/y pn de oppervlakte wegens wegverbreeding. Het te verhu- I ren perceel blijft groot ongeveer 1640 M2. Be oude huur-| pijs evenredig met den niet verhuurden grond te vermin deren. O

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 748