Volg- nurri- Afzender of voorsteller Datum mer 1474 1475 1476 1477 G.LI.van Herwaarden te Soest. Stichting tot be heer van het 3oes-j ter natuurbad. Stichting tot be heer van het Soes-i ter natuurbad T e chnAmbt enaar Gasbedrijf. Korte innou verzoekt den achterstalligen erfpachts canon in termijnen te mogen betalen. verzoekt goedkeuring op een wijziging van de bezoldiging van J.G.Geervliet badmeester bij het natuurbad. doet ter goedkeuring toekomen de exploi tatiebegrooting van het Soester natuur bad voor het dienstjaar 1935* komt in de vergadering ter bespreking van de ontwerp-oegr00ting 1935* Je Technisch Ambtenaar deelt mede dat de ontwerp-begrooting wijziging toelaat waardoor aan de gemeente een vast bedra, van f.4000,-- kan worden betaald als re tributie voor het mogen hebben van buis ^leidingen in gemeentegronden. Hij verzoekt echter eenige posten ge- jraamd voor 1935 alsnog te mogen aanvra- jgen voor 1934. Jeze rekening laat nog uitgaven toe, zelfs nog f.2000,-- retri- ibutie. ;oed ge1 in drie ralt op )e wijz: iordt g< he ontwi gebrach" pig vas' Den TecJ t934 de Voorts 1 besluitf aan de p.4000 van buii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 749