i s. BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen nige ver gezeld van .viezen nebben te- ïaarden van lari 1934, ïgaan van jQ - - en aan hun be uedeputeer .ssing ten in tot een wegens be- >33. iri 1934 te jn hij door Le loods 3 olaatsinb nng van ^iart, en rerbonden 3 opdracht il C.no. ^ieg üiede, ?komt, nat ig net exen sal geschie sn verzoek iijn te aoei elet op het scnrxjven van nedeputeerae Staten da. 3U Januari 1934, 2e afd. nos. k44/222, 273/223 en 2O4/IÖ9 waarbij toestemming wordt gegeven tot het verlcenen der bouwvergunningwordt besloten de aanvragen nos. 1/Ö66, l/öól en 1/854 in te willigen. n beginsel ia de vergudering van oordeel niet in net stanapunt van de gedeputeerde Staten te moeten berusteni Voorloopig zal in verband met te verwachten uitspraken van ue -zroon een afwachtende houding worden aangenomen 4 SS pe declaraties ten totaal bearage van 1.135,14 worden 1/ oedgemeurd •■.angezien uit het verloop aer feiten niet is komen te staan, dat het niet stempelen op ae dagen 29 en Januari j.1. is te wordt besloten het wijten aan verzoek af bijzondere te ..ijzen. omstandigheden vast <f Af*' 32 1 ^esloten wordt de directie aer waterleiding my. te ver zoeken te willen mededeelen waarin het vrij groote prijsverscnil xs gelegen tusscnen de brandkranen der Drinkwaterleiding foord-fest Jtrecht en die har er maat- s c iicijp jp i j 11) 14. an de mededeeling wordt kennis xe desbetreffende afdeelin.- genomen van ae kosten kal ge aanteekening houden in de administratie. ae nooai- .t-'s esloten wordt den heer ijnands ie mededeeling van den fechnisch den. te berichten conform -hiibtenaar openbare ./er- jven van 1 becembe: strekking oor den opgedragen Lichting ;uf an het antwoord wordt kennis genomen, .^an den aiensu openbare ./erken zal worden opgedragen de verzoeken om litbreidin^ van straatverlichting steeas tijdig oij aet kollege voor te brengen. U 41 tc' cLb- A-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 74