Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n h o u 1478 Afd. Financiën. 1479 1480 4e afdeeling ter secretarie Bestuur der Muziek- vereeniging "Ba- ti'ëntia Vineit Omj nia" te Soest. deelt mede dat een nota is ingekomen terj bedrage van f.31,50 van den bewaarder van de hypotheken en het kadaster te Amersfoort, inzage kosten van opmeting enz. van een aan den makelaar 2.kan, tel Soest of diens nader te noemen lastgever! verkochte strook gronds. Aangezien inge-j volge het desbetreffend raadsbesluit vaij 31 Januari '34, le afd. no.2751> voor noemde kosten voor rekening van den kool per zijn, zal de gemeente niet aanspra kelijk gesteld kunnen worden voor vol doening dezer kosten. a. deelt mede dat de vereeniging van l,e-l derlandsche gemeenten adviseert tegen| de definitieve en niet tegen de voor- loopige aanslagen omzetbelasting gas-| bedrijven in beroep te gaan; de ver- eeniging van gasfabrikanten adviseert! veiligheidshalve ook tegen de voorlool pige aanslagen in beroep te gaan, dit| laatste is blijkens courantenbericht ook door de gemeente Bussum gedaan; jb. verzoekt te mogen vernemen of tegen den het gem. gasbedrijf alhier opge legd en voorloupigen aanslag omzetbe lasting beroep moet vsorden ingesteld.I deelt mede: le. dat het sinds eenige dagen kennis draagt van het feit dat door den ge-1 meenteraad bij het ver le enen van het] subsidie voor het jaar 1934 ad f.450,-- daaraan o.m. de voorwaarde, is verbonden dat door zijn vereeni-j ging 10 concerten moeten worden ^ge geven, instede van 7 hetgeen voor dien verplicht was. 2e. dat slechts 7 concerten zijn gege ven en in verband daarmede het ge meentelijk subsidie tot een bedrag van 70 van het normale subsidie is| uitbetaald, en verzoektdaar in dit geval van onwil de zijde zijner vereeniging geen sprahe is, het restant van het subsidie alsnog beschikbaar te stellen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 753