'I Oy£f. BESLISSING eeung Aanmerkinaen jeKomen teMÉsloten worci't cie ingediende nota ad f.31,50 te voldoen y swaarder '|n deze nosten op een Kooper te verhalen. iter te Bet college "besluit reeds aan den Raad machtiging te vragen bezwaar in te dienen over den voorloopigen aanslag. Te- Jrens voor het indienen van een bezwaar tegen den defini lieven aanslag gelijke machtiging te vragen. 1 jri Besloten wordt den Raad voor te stellen Burgemeester en wethouders te machtigen alsnog de volle subsidie uit te Keeren, aangezien aangenomen Kan worden, dat het "bestuur in deze geheel te goeder trouw is geweest.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 754