Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 14Ö1 14Ö2 14Ö3 14Ö4 Ged.Staten van Utrecht De Voorzitter. De Voorzitter. ïechn. xUobtenaar Gasbedrijf. Korte inhoud tan deelen mede le. dat de Minister van Binnenlandsche Zaken hen als zijn oordeel heeft b richt, dat, nu de salarissen van ve, schillende groepen van overheidaper soneel zijn of spoedig zullen wordei herzien en naar een aanmerkelijk la ger peil zijn of zullen worden te ruggebracht, dat ook de salarissen der wethouders aan een herziening moeten worden onderworpen; ze. dat zij in verband met het hiervorei onder le gemelde dit salaris meenen te moeten stellen op f.1000,-- en noodigen uit om eenigszins spoedig doch voor 24 Dec. a.s. het gevoelen van den gemeenteraad aan hun college kenbaar te maken. stelt voor een kasgeldleening aan te gaan met de lied.Diddenstandsbank IT.V.te I Amsterdam groot f.110.000,tegen een i rente van Ijl voor het tijdvak 1 - 31 Dec. 1934. 3telt voor wegens ziekte van den wnd. Gemeente-ontvanger L.A.Heyster de ver vanging tijdelijk op te dragen aan Th. J.Regter benoemd gemeente-ontvanger en wel met ingang van 26 november 1934» Tevens biedt de voorzitter een proces- i verbaal van kasopneming per 2.6 november 1934 de vergadering aan opgemaakt door den gemeente-secretaris en den heer Th. J.Regter brengt rapport uit in verband met het voornemen het gasbedrijf ingaande 1 Julj 1934 te belasten met de betaling van f.4000,-- per jaar wegens retributie voor het hebben van buisleidingen in g«' meentegronden Voorts geeft de ambtenaar in overweging de ontwerp-begrooting 1935 van eenige uitgaven te ontlasten, en deze uitgaven als nieuwe credieten op te nemen in de begrooting voor 1934. Deze uitgaven betreffen o.a. aankoop van een kast met aanrecht, keukengereedschap meubilair, telmachine alsmede een nieu we bestelauto. Deze uitgaven vorderen totaal een crediet van f.5600,-- en hun nen door wijziging der begrooting 1934 gevonden worden. De gascommissie kan zich met het voorge stelde vereenigen. je voor Le Gehe; den iede te iröor de Ln verb bonden, ran 20 •evolge dngsaa yergt en juis )e beid te doen Conform pe heer toor va Ivember fan het Besloti doen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 755