/Vto. 3 'r BESLISSING Afdeeling i en Nc Aanmerkingen }e voorzitter deelt mede zich, niet met het voornemen van ie Gedeputeerde Staten te Kannen vereenigen en wenscht ian den Baad te adviseeren aan de Gedeputeerde Staten aede te deelen dat een verlaging van net salaris met 20 yöor deze gemeente als voldoende moet worden bescnouwd in verband met de vele werkzaamheden aan het ambt ver bonden. Aangezien ook voor de gemeente Zeist een Korting ran 20 in het voornemen ligt en de gemeente Soest ten gevolge van een hooger zielental en een sterkere bevol- ingsaanwas dan Baarn en de Bilt veel van de wethouders ergt, wordt een zoodanige korting van 20 redelijker n juister geacht. e beide wethouders onthouden zich in dezo een uitspraaK [te doen. aan te ÉConform het voorstel van den Voorzitter wordt besloten. P>Vr .nk IT.V.tel )e heer Th.J.Regter wordt met de waarneming van het Itoor van den gemeente-ontvanger belast ingaande 26 h Ivember 1934. [Van het proces-verbaal wordt kennis genomen. kan- 0- Besloten wordt aan den Baad de noodige voorstellen te doen. 31 voorge-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 756