Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1485 1486 14Ö7 1488 1489 1490 Datum inhoud Centraal verifica tiebureau Centraal verifica- tiebureau. Bestuur v.d.Afd. Gelderland, en Utrecht van den Bond van Hoofden van Gemeentewerken. J.G. /ijnands Birnstraat 31a, Soest. Minister van So ciale Zaken. J.C.Swager ,Vos- seveldlaan 47, Soest. brengt rapport uit over de controle del administratie van openbare werken overf het le t/'m 3e kwartaal 1934. Jeslote brengt rapport uit over de kasopnemingln Aet en controle van de administratie der len afs Centrale Slachtplaats lï.V. over het 2e|an cien en 3e kwartaal 1934. Jeslote. deelt mede dat op 1 Mee. a.s. 11 uur lingtoe. voorm. een cauBerie wordt gehouden ovele wonej het onderwerp "Plan van uitbreiding enliervan bebouwingsvoorsbhriften (bestemmingsp^^tenaj Art. 38 en 39 8er Woningwet", en ver' zoekt het Hoofd van Gemeentewerken wel in de gelegenheid te willen stellen di| vergadering bij te wonen. j verzoekt wijziging van het besluit van i 9 November 1934, le afd. No.l/989 en wel in dier voege, dat hem ontheffing wordt verleend van het bepaalde in art 8 der Bouwverordening voor den bouw val een enkel woonhuis, op het terrein, ka dastraal bekend gemeente Soest, in sec tie H.5086, gelegen aan de Schrikslaaij in verband waarmede een lager bedrag het wegenfonds behoeft te worden gestd Omtrent dit verzoek wordt advies uitg^ bracht door den technisch ambtenaar, last met de leiding van bouw- en wonifl toezicht, dd. 22 November 1934» No1/1 Joor hel heeft er bezwaar tegen het loon in weilenomen. verschaffing te verdienen te beperkenT tot f. 14,40 per weeK en Zaterdags vrijf te gevtn van werk. deelt mede zich niet te kunnen vereen! gen met het schrijven van BurgemeesteJ en ethouders van 19 September j.1. h verzoekt om de schade hem toegebracht i aan zijn automobiel, ten bedrage van f 8,50, alsnog te willen voldoen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 757