sflo. L/f *7 BESLISSING Aideeiing en No. Aa nmerkingen ontrole de| erken over] tan het rapport vsordt hennis genomen. Jesloten wordt de Directie der Slachtplaats de bezwaren asopneming|n rapport vermeld streng onder het oog te "brengen. atie der |3n afschrift van den "brief te zenden aan den Voorzitter £4* ver het 2efan d,en A^aaci van Commissarissen en den betrokken Wethouf .er 'oorts den Veearts-Keurmeester verantwoording te vragen ran net verschil in de keurloonen en de slachtrechten 11 uur houden 01 ireiding ei temmingsp. en ver werken we] stellen di ie sluit vai I/989 en mtheff ing ,1de in ar .en bouw ve .errein ;st, in sei ichrikslaa: ir bedrag >rden gesti Lvies uitgf ïbtenaar 1- en woniï L34, 0 1/ .oon in wei i beperken irdags vri; ien vereen! irgemeesteJ jer j.1. N )egebracbt| irage van Ldoen. lesloten wordt den Technisch Ambtenaar bij Bouw- en ïi0- lingtoezicht machtiging te verleenen de vergadering bij le wonen. fiervan kennisgeven aan het Bestuur en den betrokken nbtenaar let intrekking van het besluit van Burgemeester en ï/et- [ouders dd. 9 november 1934-, wordt besloten adressant [ntheffing te verleenen, overeenkomstig het advies van |en Technisch Ambtenaar belast met de leiding van Bouw- In joningtuezichtad. kk hov. 1934, no.l7/Ö8, onder |oorwaarde dat door adressant ten bate van het wegen- |onds, in de gemeentekas wordt gestori, een bedrag van I.290,--, zijnde 16 x. f. 15*50 voor aanleg- en 16 x [•2,6k/2 voor onderhoudskosten. |üor het college is van des ministers bezwaren kennis Ie nomen. isloten wordt de gevraagde schadevergoeding ad f.Ö,50 in adressant uit te betalen, zoodra een creuiet aanwe- ig is. /JfU ïéfa j j i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 758