I r Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer 14^1 1492 1493 1494 1495 1496 Luxe touringcar- ondei neming siJ .15 v.Leyaen te Jeesp ïechn. Ambtenaar Op enbar e w erken Ie afdeeling ter secretarie. Maatschappelij k Hulpbetoon. J.yan Vuuren Soest. De Voorzitter. Korte inhoud deelt mede dat zij aan Ged.Staten vergy, jning Heeft gevraagd tot exploitatie vau een autobus nachtdienst Aiüsterdam-Arnhe, ViV. en verzoext aanwijzing van een ge- scxiikte stopxjlaats in deze gemeente. zendt ingevolge verzoek van Burgemeester en Jethouders dd. 27 Juli j.1. opgave van kosten van verbouwing van het gedeel te van het perceel Steenhofstraat 6 als xantoor voor den gemeente-ontvanger biedt ter opmaking aan de lijst Heide- zandgronden over 1934» welke ingevolge de bepalingen der betreffende verorae- ining ter klassificatie moet worden ge steld in handen der Commissie "Heide- en zandgronden" zendt aanbeveling herbenoeming aftreden de ledea. den. biedt zijn perceel hoek v.Jeedestraat- F.C.Kuyperstraat te koop aan voor f.20.000,--. stelt voor het besluit van 20 November j.1. regelende de huisvesting van dena gent van politie in de hulpsecretarie ifl de politiewoning aan den Schoolweg te Soesterberg in te trekken, en te bepalen dat voor dezen agent vanaf 1 November 1934 tot 34 December a.s. dezelfde regel ling zal gelden als was vastgesteld voor den agent G'.van Hummel. Na 31 December a.s. zal gelden de nieuwe salarisrege ling en zal de vergoeding aan schoomna- xen. en verwarming der hulpsecretarie f.75»-- per jaar bedragen. Voor het ge-j val de nieuwe salarisregeling ingaat voor 31 december a.s. zal uit den aard der-** ook te dezen aanzien die regeiinggelcnmj !met yerggading voor schoonhouden en ver warming aer hulp secretarie op oasis v<*»

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 759