Afzender of voorstelle Datum num mer 135 136 137 ted.M.van Kooij van herwaarden Alhier .neijdeman,bos straat 123 Soest. Inspecteur van de Volksgezondheid urS.Kouma 13Ö 139 14o 141 minister van Soci ale Zaken. i' e c hn-amb t e na ar houw- en Woning toezicht. Afdeeling Soest van den keu K.K. Bond van groote gezinnen se Voorzitter. verzoekt de vergunning van J.van Kooij en het afschrift daarvan te haren name over te schrijven. Besl van Kerw vraagt door tusschenkomst van den wet- J^lvo houder li.van Klooster om teruggaaf van. een voor waterleidingaanleg in de ge- Imeentekas gestort bedrag van f.30,--. de is g Besl in t uen den aanb: slab Je v: verzoekt, voorzoover noodig, bijzonuere aandacht te schenken aan het tot hem ge Irichte schrijven van den hoofdinspecteu; van de Volksgezondheid, met betrekKin0 tot het merken van varkens en vraagt voorts te berichten of het aanbrengen van oormerken van onvoorwaardelijk ter slachting toegelaten varkens steeds aoel jmatig geschiedt. jumtrent deze aangelegenheid wordt rap- lport uitgebracht door den directeur van ,den Keuringsdienst Van vee en vleesch, jdd. 19 Januari 1934. jverzoekt hem in verband met den verkoop ^an c van onbebouwden grond van de foningstiel1;erri ting "Ons Belang" in te lichten omtrent! zlJn het stadium waarin het uitbreidingsplan!ricni ivoor deze gemeente thans verkeert. Ibevo: j opbrc I 1 orengt nader advies uit omtrent verzoezl^0 ox ontheffing art. 14 van C.KadstoK. ln deelt mede dat het naar haar meening Van groot belang zou zijn indien bij he| jaanstellen van personeel in productief werk de hoofden van groote gezinnen al- jl er eerst in aanmerking zouden mogen ko- jmen. herinnert aan de bij het antwoord op hel kfdeelingsverslag der begrooting 1934 )gedane toezegging om in nadere overwegiï |te nemen om een vrije sollicitatie uit jte schrijven naar de ter 3e afdeelirig jter secretarie vacant zijnde betrekking van schrijfster (schrijver). oe vi Opent rekel Je Vc te vc met c schr: een l 1934.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 75