ATcleeli BESLISSING Aanmerkingen Fot medewerking wordt in principe besloten. Wat betreft Ide opgave van een geschikte stopplaats zal worden ver- i bocht vier punten hiervoor in aanmerking te doen Aomen, Jt.w. hieuwerhoek, plein raadnuis, iiotel "de (Icuden floeg" Jen wachthuisje Birktstraat hoek Eikenlaan» daar door de Jgroote uitgestrektheid van de gemeente een "bebouwde kom" als zoodanig niet is aan te wijzen en één stopplaats niet Ivoldoende geacht wordt. besloten wordt aan den Technisch Ambtenaar Openbare Nerf- hen mede te deelen, dat het College van hem een opgave verwacht van alle aosten aan het perceel Steenhofstraat' uitgegeven gesplitst in kantoor Ontvanger en de woning |van den conciërge, met gelijktijdige opgave van,kosten |v;elke nog moeten worden uitgegeven voor de inrichting van de kantoren als door den gemeente-ontvanger aange vraagd en waaromtrent is geadviseerd bij rapport dd. kol IJuli 1934 üo036 jjit algemeene rapport is noodig om de verhoogde credietén aen haad te kunnen aanvragen. Gesloten wordt de nevenvermelde lijst ter klagsificatieKx 1 in nanden te stellen van de commissie heide- en zand- gronden en daarna ter vaststelling den Raad aan te bie- |den. af tred en-I Het college besluit de aanbeveling over te nemen, en dei ze den Raad aan te bieden als volgt: 1. A.O.Dammers - J.C.C.Phaff 2. M.Sukkel - W.van BreuKelen 3« P.Posthumus - J.Baars. Besloten wordt te antwoorden dat het college ook op de- zen prijs niet kan ingaan. Het besluit van kü november j.1. wordt ingetrokken en het voorstel van den voorzitter wordt aangenomen. Van het besluit spoedig kennis geven aan den agent van politie A.de Raadt. -G h-" /<Sc/o [£•75,-- per jaar. /&C/C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 760