t 53. Volg- num- Afzender of voorsteller mer 1497 1496 1499 1500 1502 15Ü3 Datum G.van Hummelagent van politie te Soest afd.Soest der lied, Ver. "Jerste Hulp Bij Ongelukken" o A m II N a e t nu i s igendomweg loó. J-echn. Ambtenaar Openbare vlerken. 1501 A.van Voorts Van {He ede straat 61 Soest. est.der Ver.tot bestrijding der T. 3.G. 3e afdeeling Korte inhoud legt over een opgave betreffende door hem gedane en gedeeltelijk nog te doens noodzakelijke uitgaven in verband met zijn verhuizing op 3^ üctober j.1. van Soesterberg naar Soest. j zendt rekening van ontvangsten en uit gaven over het tijdvak van 1 Oct. 1933/ '34. verzoekt te willen bevorderen, dat in het ontwerp-uitbreidingsplan alsnog eer weg wordt geprojecteerd over zijn per- ceelen, sectie G.Hos 270^-27^6 en 2707 gelegen nabij den Higendomweg, zooals is aangegeven op de door hem overgeleg de situatie-teekening. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaar, 1 last met de leiding van bouw- en woninj toezicht, dd. 24 November 1934» No.29/ .ot iran f ifan de ter in; 3eslot< jitbre: len ge! ensch< deelt mede, dat in de woning van den hoofdagent Assink de closetpot die door trokken was van oude barsten gebroken is en vernieuwd moet woraen. Je kosten van een nieuwe closetpot bedragen f.lü, Verzocht wordt deze kosten voor reke ning van de gemeente te nemen. vraagt vergunning tot het aanbrengen va; een verkoopsautomaat aan de deur van he' xoand Van We ede straat 61. Je Technisch Ambtenaar belast met de 1 ding van Bouw- en Woningtoezicht en ie Inspecteur van Politie deelen mede hier tegen geen bezwaren te hebben. verzoekt ingevolge de desbetreffende te palingen der verordening op het verlee- nen van bijdragen ter bestrijding der T.B.C. wederom eene bijdrage uit de ge* meentekas ten behoeve der navolgende pa tië'nten: Trijntje Boersma f. 397*5° Aleida G.M.Dorresteijn 6405° Totaal f .1030* biedt ter vaststelling aan het voljaars kohier schoolgelden 1934/'35 6ot een taaibedrag van f.11.655*05» Beslate [nemen Lezien de ge di pe verg verleen £en beh dragen f.640,5 iet vol P.ll.65 D

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 763