7" p *7? 3 ende door og te rband met r j 1van gesloten wordt in de gemaakte verhuiskosten een 'bedrag cioen#aa f'lüo,-- bij te dragen. en en uit- üct. 1933/ n, dat in alsnog eer zijn per- 06 en 27C'7 g, zooals overgeleg- jport uitge otenaar, te - en woning 34, Mo.29/ van den )t die door gebroken De kosten •agen f,10 >or reke- 1. ibrengen va .eur van he met de le cht en de mede hier effende te et verlee ding der uit de ge- olgende pa' 397» 5° 64050 0357-- t voljaare tot ten t0' BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen fan de rekening wordt Kennisgenomen, ter inzage woraen gegeven. gij zal den raad 7 Besloten wordt adressant te berichten, dat het ontwerp- uitbreidingsplan binnen eenigen tijd ter visie zal wor- ien gelegd en hij alsdan gelegenheid zal hebben zijn enschen bij den naad Kenbaar te maken. Besloten wordt de Kosten voor reKening der gemeente te -/ nemenen dezen aan den hoofdagent te restitueerenaan- gezien de Voorzitter hem reeds machtiging verleende in ie gebreken te doen voorzien. De vergunning wordt onder de gebruikelijKe voorwaarden V verleend. j ->z£'. ïen behoeve van patiënte T.Boersma wordt f.397>50 bijge- 47*2^7/. iragen en ten behoeve van patiënte A.G;M.i)orrestei jn 640,50. r<T(? Jet voljaarskohier wordt vastgesteld tot een bedrag van J Ml.655,85 en invorderbaar verklaard. ■Vti t A

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 764