/nf 1504 1505 1506 1507 Gedeputeerde Sta ten dezer provin cie. i\iVNederl.Mid den s tand s'oank kantoor Soest. Xechn. rUiib t e naar üp enbare ./erken Jma t thi j sen, B.Grothestr.20 Soest I5üó J.kooder gemeente raadslid. deelen mede dat de Linister van Binnen-byo0r hei landsche zaken bepaald heeft, dat Kijksïgedrags." personeel, hetwelk lid is van den Bij- zonderen Vrijwilligen Landstorm en dat gevolg zou geven aan een eventueelen op| roep der regeering 01a vrijwillig onder de wapenen te komen, geacht zal worden zijn ambtelijke werkzaamheden op wetti gen grond te verzuimen. In verband daar] mede wordt door den minister verzocht een overeenkomstige gedragslijn voor hsj gemeente-personeel te volgen. deelt mede dat per 2 Januari 1935 uitloj ten f.13.000,-- 4ia obligaties der Laai schappij voor Gemeentecredietwelke tol 4 December 1934 omgewisseld kunnen wor den in 4 obligaties dier Laat schappij tegen den koers van 100 zendt advies tot betaling van den len termijn der aannemingssom groot f.36.225»voor het verbeteren van de Banningstraatvanaf den spoorwegover gang Soestduinen tot de Kademaker straat I te Soesterberg aan de jtf.V.Aannemers- enj wegenbouwbedrijf P.C.Zanen te Haarlem. |Van de leen ren |üi ertoe verzoekt ontheffing van het bepaalde in artikel 14, sub b der Bouwverordening en wel op grond van het bij gemeld arti kei sub V bepaalde, voor den bouw van een dubbel winkelhuis aan de Burgemees ter Grothestraatkadastraal bekend in sectie A.157& en A.2069 ged. zulks met intrekking van zijn verzoek, gedagtee- kend 29 Augustus 1934. Omtrent deze zaak wordt advies uitgebracht door den technisch ambtenaar, belast met de lei" ding van Bouw- en Woningtoezichtdd» 22 üctober 1934, en 2 November 1934- stelt aan den Voorzitter van den Kaad e enige vragen in verbana met de vooral61 ningen in de werkloosheid onder de ar- ders. 0 A - LlToren laan den Igesteld Loeten Imeening Ivoor op het bes hierbij Bovendi eerster Beslot* ter grc ■Beslot* Uer de 1 en ion: Be ont altter

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 765