fra/cT. BESLISSING I Afdeeiing en No. Aanmerkingen a Binnen-I dat Hijks[ den Bij- in en dat ueelen op| ig onder" 1 -«orden op wetti- band daar! erzocht n voor hei ■935 uitloj is der Laa] '«elke tol innen wor- itschappij den len )t in van de rwegover- iker straat nemers- en| Haarlem. jïoor het gemeente-personeel gedragslijn gevolgd. wordt een overeenkomstige l./an de gelegenheid tot omwisseling der obligatiën met leen rente van 4 yó zal gebruik gemaakt -«orden, hiertoe aan den naad het voorstel te doen. [alvorens te besluiten tot betaling van den termijn wordjt laan den Technisch Ambtenaar in de vergadering de vraag [gesteld of nog verrekening van meer en minder werk zal y2ï>.3t'pr Loeten plaats vinden in verband met het verschil van Imeening dat er bestaat bij eenige leden der commissie Ivoor openbare werken over de toepassing van art. van, [het bestek. Be Technisch Ambtenaar zal als Birectie Lierbij nimmer overgaan tot verrekening van minder werk» bovendien komt deze verrekening niet ten laste van den [eersten termijn. besloten wordt den eersten termijn der aannemingssom lter grootte van f.36.225>~~ ui't te hetalen. epaalde in| ordening emeld arti| bouw van Burgemees- bekend in zulks met gedagtee- .t deze door den iet de lei' cht, dd. ;r 1934- den Baad de voorzie| Ier de ar- [fiesloten wordt de gevraagde ontheffing te verleenen on- lier de voorwaarden door den Technisch Ambtenaar Bouw en /oningtoezicht in zijn rapport vermeld. ontwerp antwoorden op de vragen worden door den /Our;- j üe zitter voorgelezen en dienovereenkomstig vastgesteld 141J zullen den heer Hoouer woraen toegezonden en den daad worden medegedeeld. JU W, l Ui II.I «Lt—G 4 i' *<-•>' V/' *~t Tr U-L. 3 tr r> r\r rrol ft7fin Ph rlifaygnVéAT*fttin fCQïflS *t laC "B-vn-i-r I bVJ Ji'/sf-C, J i"// tvp-t?

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 766