Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte i n h o u 1510 1511 1512 1513 .wed. •H.K.Bond van uverheidsperso- neel "St.Paulus" te Amsterdam. xnspecteur van de volksgezondheid. jsestuur der Ver- J eeniging ter bevorde ring van het bij- verheidsonderwij s te Soest. Ved.G.v.d.Burg en Wed.AJ.van Ee Soest 1514 ipestuur der verethi- ging "Soest Vooruit" 1515 I nandelsavondschoo te Baarn. verzoekt mede te deelen of het juist isl^eslot dat op 24- november j.1. op het loon vanl^et st de werklieden een bedrag van f.3,-- isïaangel ingenouden. |.i.aad, Voorts wordt verzocht mede te deelen oJaie ir jwelk besluit deze innouding is gegrond.|.SOordi brengt advies uit over de verordening heffing keurloonen en geeft in overwe ging de diersoorten nader aan te duiden! deelt mede de annuïteits-leening geslo-|iiet Go ten bij de maat schappij voor Gemeente- crediet te Amsterdam, en voor welke leej ning de gemeente garant was, op 17 bo- vember j.1, is afgelost terwijl op dienl I datum een nieuwe leening is gesloten bij de N.V. Levensverzekering-Maatschappij van "de Nederlanden" van 1845 te s-Gral venhage, voor welke leening het Rijk ga| rant is geworden. I verzoeken het bedrag als bijdrage in del kosten van trottoiraanlegin termijnen] te mogen betalen. jDe Technisch Ambtenaar belast met de lel ding Openbare .Verken brengt hieromtrent] advies uit bij schrijven dd. 26 bovj< no.640. verzoekt wegneming van de hinderlijke palen, ter afbakening aangebracht aan weerszijden van de Van Beuningenlaan onI Vondellaan bij de ontmoetingspunten met] de Soesterbergschestraaten verruiming! der bochten. I Be Technisch Ambtenaar belast met de 1M ding van Openbare Verken brengt hierom*! trent advies uit bij schrijven dd. 9 ii0] j.1. no.095» terwijl de inspecteur van I Politie rapport uitbrengt bij schrijven] dd. 29 Nov. 1934 no.4^2/4. zendt lijst van ingeschreven leerling^BDaar g uit Soest met de begrooting der Handel verbar avondschool. baad verlee j

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 769