a •y-. 'Afè 1f W. sh 'IHw Ho/*; .van ilooij haren name n den wet- uggaaf van in de ge- f .30, bijzonaere tot hem ge fdinspecteu: betrekking n vraagt anbrengen delijK ter steeds aoe. wordt rap- recteur van n vleesch, den verkoop .'oningstici ten omtrent eiaingsplan k^ert. ent verzoen Stok. meening dien bij ne productief ezinnen al- n mogen ko- woord op 11 ting 1934 re over weg 11 itatie uit ifdeeling betrekking BESLISSING Afdeeling en No. Aanrrierkingen besloten wordt de vergunning over te dragen ten name van de overlevende echtgono;Qte keu. m.van Kooij-van herwaarden te boest. Alvorens Op ae vraag te oeslissen zal bij de aedeputeer- de otaten worden geïnformeerd of reeds eene beslissing is genomen en of daarvan bericht kan worden verwacht. besloten wordt aen Inspecteur van de Volks6ezondheid in te lichten conform de mededeeling van het hoofd van aen keuringsdienst en daarbij mede te deelen dat aan den j-inister vrijstelling zal worden gevraagd voor het aanbrengen van oormerken van onvoorwaardelijk ter slachting toegelaten varkens, be vrijstelling zal worden aangevraagd. Aan den .-inister zal worden medegedeeld dat thans ae terreinen van 'ons belanto" buiten het uitbreidingsplan zijn gehouden/oorts zal aan den minister worden Ge richt, aat de verkoop van den gi*ond uit oogpunt van i fii bevorderd moet woraenaangezien Dij gedwongen verkoop de giond bren en, terwijl het in de toekomst tengevolge van uitbreiain king te Lo opt me ontheffing wordt geweigerd op ae üronden voorkomendei V in het aavies van den Technisch Ambtenaar. be vereeniging mede te deelen dat ae lethouder van Openbare 1 erken met de wenschen zooveel mogelijk zal rekening houden. dit punt rdt je lang niet weinig zal g der bevoi- esterberg niel uitgesloten t het uitbrei- ingsplan op gewijzigd en bebouwing niet mogelijk zal zijn. be Voorzitter stelt voor in de vervulling aer betrekkir te voorzien. ...et algemeene stemmen wordt Mejuffrouw bflapper als schrijfster aangesteld op arbeidsovereenkomst tegen een belooning van f.40,-- oer maand,ingaande 1 Januari 1934. %6. J9r.' <1C

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 76