BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen st juist is it loon van i «3 is deelen oj .s gegrond* •ordening .n overwe- i te duiden ling geslo- Gemeente welke lee op 17 bo- .jl op dien ;esloten bi, .tschappij I te 1 s-Gra Let Rijk ga .rage in de t termijnen met de le d er omtrent 26 Hov. i iderli j^e ■acht aan .genlaan en ipunten net verruiming met de 1®' igt Jaieroni- n ad. 9 J°1 icteur van schrijven leerling®11 .er Handels1 Besloten wordt den Hond "bt.rauius" mede te deelen, dat uj. het standpunt van Hurgemeester en ,/ethouders in deze aangelegenheid is neergelegd in een voordracht aan den Aa. 'byc^r xaad, welke bereids is toegezonden aan de organisatie1s die in de Commissie voor Georganiseerd Overleg vertegen woordigd zijn. Besloten wordt voorloopig de verordening aan te houden.,, in verband met een door de regeering aangeboden wetsont<- werp tot wijziging der Yleeschmeuringswet waarbij re regelen aangaande de keurloonen gesteld e.a. zullen naae- woraen het College heeft van dit schrijven mennis genomen. /%0. /0é V Jl" Op het verzoek vhn adressanten worden goedgunstig be schikt; en besloten adressanten te berichten dat in drie gelijme termijnen de bedragen moeten worden vol daan; de eerste termijn vervalt 15 December 1934, de tvseede termijn 15 Januari 1935 en derde termijn 15 i'ebruari 1935* besloten wordt den ïeciinisch Ambtenaar Openbare kernen i? op te dragen deze aangelegenheid in overleg met de poli tie te regelen en uit te voeren als is aangegeven door den inspecteur van politie in diens rapport ad. 29 nov. 1934 n0.3743/3. Jaar geen onverplichte uitgaven gedaan nunnen worden in; verband met de gemeente-financiën, wordt besloten den Haad voor te snellen uit dien hoofde geen subsidie te Verleenen. r 1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 770