Volg- num- Afzender of voorsteller Datu m mer Korte inhoud 1519 G.van Hummel Soe st 1520 1521 j- e c hnAmb t e naar Op enbar e 0 er Ken z*e Voorzitter. 1522 De Voorzitter. Door G.van Hummel wordt een beroep ge daan op het gemeentebestuur u.1. om een regeling te treffen waarbij hij schade loos gesteld wordt voor de hoogere huis huur die hij heeft te betalen wegens zi overplaatsing als agent van politie van Soesterberg naar Soest. Hij grondt zijn verzoek op het feit, dat hem van de zij de van den toenmaligen Burgemeester of het toenmalig gemeentebestuur bij den verkoop van zijn nieuw gebouwd huis met bouwpremie in het jaar 1923 de toezeggi, is gedaan dat hij de woning zou mogen blijven bewonen voor f.4,-- per week. Dit bearag betaalde hij na de overplaat sing naar Soesterberg ook. Volgens berce ring van van Hummel is deze toezegging j destijds gedaan als compensatie voor te afstaan van de bouwpremie groot f.l2üC, aan de gemeente. De Secretaris deelt me de, dat hij ingevolge opdracht van het college met van Hummel deze zaak heeft besproken, en met hem is overeengekomen althans in beginsel, dat waar noch van zijde van belanghebbende, noch van de zijde van het gemeentebestuur de gedane toezegging door bewijsstukken is aan te toonen, en er wel grond bestaat dat te genover het prijsgeven der bouwpremie jad f.1200,-- van gemeentewege eenige dispensatie weiken vorm ook zal zij verleend, deze zaak onderling afdoende j kon worden geregeld door betaling van e bedrag in eens gelijk aan de helft der bouwpremie uitmakende f.óüü,--. Door G.van Hummel wordt thans naar aan leiding van de met den Secretaris geJaou den bespreking medegedeeld, (schrijven 30 November 1934) dat hij in het voorst van 3. en 7. aan den naad vertrouwen st adviseert tot de Ned.Sierteeltcentrale s-Gravenhage het verzoek te richten oa in aanmerking te mogen komen voor toeva zing van een zekere hoeveelheid plaritó0 adviseert den raad ter vaststelling/00 te dragen een tweetal ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeentebegrooting v0 den dienst 1933 do Si 21/3 74 en 21/37!?. een tweetal ontwerp-besluiten tot wij21 ging der gemeentebegrooting voor den dienst 1934 mos.21/37& en 21/37^* adviseert den raad ter vaststelling VÜJ te dragen een zestal ontwerp-besluiten tot opnaxüe en uitleening van kasgeld- den dienst 1935*

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 775