Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 142 vjeneesheer-direc- teur 111 era Arntsz- stichting ze Utrecht. verzoekt ten behoeve van patiënt H.J. oannes f.u,^U per week af te staan van| de aan a^zen patiënt toegekenae invalt diteitsrente voor ver streling van ver snaperingen ne 143 145 14ó 147 144 Buitendienst der ■iillem ".rntsz- stichting Utrechtsche aterf- leiding--..aatschaph pij ne jcstuur van aen utrechtschen fro- vinc^aren Brand- weerbond u7.1'ho tax oo est oe e Voorzitter. j verzoexct de pensionprijs vour ^ej riusser vanaf 1 februari 1934 betaalbaa] te stellen aan zuster Jonger te s-Grc.j venhage i aeelt mede dat de gerezen bezwaren met* Bij het loozen van het water uit den vervevcor c schingsvijver onaervangen Kunnen worde: tcesti door het leggen van de op de overgeleg*1 de teekening aangeduide verbindingslei*1 ding en dat zij bereid is deze leidinc op haai" kosten te leggen, in verband waarmede zij gaarne toestemming tege moet ziet tot het uitvoeren van deze werKen verzoent medewerking te verleenen inzale Ke huldiging door de brandweercorpsen van uen reschermheer Jr. H.Th.'s Jacota dtrej it di verzoekt vergunning tot uitbreiding cule bestaande inricnting tot het vervaarail6 6en van fotografische prouucten, gele- I gen „an ue me Beaufortlaan, kadastraal* benend gemeente Boesi, in sectie b.15? Blijkens mededeeling van het Jistricts hoofd der arbeidsinspectie, te Utrech da. J"anuari 1934, ilo. 627/432 beixoc: het hem toegezonden ontwerp GEEh GlhG om de naleving van de eischen, ge] steld krachtens de Veiligheidswet, niej onmogelijk te maKen. vei e,de stelt opnieuw aan de orde de nog han^ de beslissing terzake het al of niet u mennen van schadevergoeding aar de eig naren van aoor brand vernielde bossciie. Be schade is voortgevloeid uit den br welke op 12 April 1933 het z.g. ofl niicenbosch heeft gewoed. peslol onde giné g tt edme ichi rekt r nl Vjerzoc wkarui gpedir dier d|en as i.4.» .mij'

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 77