Volg num mer Afzender of voorsteller i Datum K orte inhoud lp 24 1525 r e c hnAmb t e naar openbare herken. lechn .Ambtenaar (jpenbare erheen lp'26 Techn. Ambtenaar Openbare hier Ken, 15271rechn.Ambtenaar Openbare ïerken. bericht dat verschillende werken uit te voeren in het gemeentelijk; boschbezit niet in aanmerking komen voor Kijkssub- sidie en stelt voor deze werken door va vu eg e matschappelijk Hulpbetoon tewerk- gestelden te doen uitvoeren en dan aan imaatschappelijk Hulpbetoon wegens aan deze arbeiders uit te betalen loonen aa; matschappelijk Hulpbetoon f.3Ö44,-- te rug te betalen. stelt verder voor den Alaarwaterweg of den Gr.melmweg met toepassing van houte onderlaag afkomstig uit de gemeentebos- schen te vernieuwen, een constructie ai meer vsordt toegepast. I zendt gespecificeerde kostenraming be- treffende verbetering van het ^erkpad. De Commissie openbare ./erken, die zich met dit plan kan vereenigen, adviseert de werkzaamheden te doen uitvoeren in werkverschaffing. Zij verzoekt evenwel in plaats van kantsteenen oude keien te doen aanbrengen, tengevolge waarvan de begroeting een wijziging zal moeten on dergaan. zendt een gespecificeerde begrooting va; de kosten van aanleg van een rijwielpad van de Hirkstraat naar den spoorweg Boestduinen-Amersfoort. je Commissie openbare Werken adviseert niet tot de uitvoering der bedoelde vier zaamheden over te gaan, daar deze als te weinig productief aangemerkt kunnen worden, zij adviseert over te gaan tot den aanleg van een pad zonder verhar ding vanaf de jirkstraat tot de Zeven- spar, waaromtrent door den Technisch Ambtenaar een begrooting van kosten in geleverd zal worden. zendt een begrooting van de kosten be-^ treffende de verbetering van het «;an<AJ pad langs de ooesterbergschestraat. je Commissie Openbare ,'erken kan zien hiermede vereenigen, en adviseert ae werkzaamheden te doen uitvoeren door door maatschappelijk Hulpbetoon tewe gestelden.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 781