I v :M a gesloten wordt aan den technisch Ambtenaar Openbare erken machtiging te geven het dunnen van de boeschen uit te voeren met behulp van de bij Openbare .«erken te mer kge stelden Omtrent de overige punten in net rapport omschreven wenscht het conege nog geen beslissing te nemen. gesloten wordt aan den Raad voor te stellen tot de ver betering van het merkpad te besluiten en daarvoor een creuiet toe te staan f.4890,-- te bestrijden uit den lapitaaldienst der begrooting voor 1935» Jje aflossings- duur te bepalen op 9 jaren. Voorts aan den Raad machtiging te vragen het werk in eigen beheer uit te voeren en de loonen der arbeiders vast te stellen op deselfde normen ais geldende voor de werkverschaffing. jexe loonregeling te verdedigen op grond dat het werk moet beschouwd worden als werkverruiming. se vergadering kan het advies aer Oommissie voor open bare iv'erken niet aanvaaraen, aangezien net object als bij uitstek is aangewezen om in werkverschaffing uit te voeren. Voorts is net totstandkomen van het rijwielpad een zaak van algemeen belang aangezien het een toegang geeft naar het stuk natuurschoon der gemeente en voorts een verbinding maakt tusscnen het oostelijk deel van Soesterberg en Soest. Besloten wordt op bovenstaande gronden den raad voor te stellen in 1935 ke't rijwielpad te doen aanleggen, en te verzoeken daarvoor crediet te verleenen uit den post werkverschaffing gewone dienst en wei tot een bedrag groot f.45üü,--. Voor de uitvoering van dit object rijkssubsidie aan te vrag en <kt-iU Besloten wordt den naad aan te vragen de xoost onderhoud J'+S* straten en pleinen dienst 1934 verhoogen met f.lO^S,--^ Voor aankoop van materialen benoodigd voor de verharding, riet opbrengen der verharding kan geschieden door bij Openbare VJerken tewerkgeetelden j fc< t cl

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 782