Volg- num- i Afzender of voorsteller mer Korte inhou 152Ö 1529 1530 uommissie Open bare ierken. o.van ochalkwijk, oteeniiofstraat 55 Uej .1). Vernern, ty piste bij Openba re ;ier ken, Soest. brengt advies uit omtrent het plan tot het ontginnen van het perceel J.I073 tij wijze van werkverschaffing en omtrent het plan tot het graven van een singel langs de spoorlijn Soestduinen-Amers- foort, waarontrent het Staatsboschbeheei rapport heeft uitgebracht. verzoent ontheffing van het bepaalde in artikel 14 sub III, 2e alinea der Bouw- veroruening, voor den bouw van een werk plaats, behoorende bij het te bouwen dubbele woonhuis aan de Beetzlaan, sec tie H.529Ö, zulks tot op een afstand van! 0,50 M» vanuit de zij erfafscheiding en op een afstand van 2 li» vanuit den ach tergevel van het woonhuis. j Omtrent dit verzoen wordt advies uitge bracht door den technisch Ambtenaar, he iast met de leiding van bouw- en woning toezicht, dd. 3 -december 1934-, n 0.3/49- verzoekt haar met ingang van 1 januari 1935 eervol ontslag als typiste bij den dienst van openbare 0erken te willen verleenen. 1531 -tmoudij soon- cierge n.P.B.Soesj- terberg. vraagt toestemming tot aankoop van een electrische lamp met dynamo voor den brancard, waarvan de kosten f.12,50» Se! heel compleet, zullen bedragen. 1532 i'echn. Ambtenaar gasbedrijf. 1533 iechn.Ambtenaar Bouw- en ,'oning- toezicht vraagt machtiging tot uitbreiding van het hoofdbuizennet Bosstraat-den Bliek- laan. stelt naar aanleiding van het adres van 'tf.H.Verkerk dd. 28 november 1934 voor den Baad te adviseeren den heer Verkerü te berichten, dat zijn verzoek om aan koop van het terrein aan den Smitsweg» kadastraal benend als sectie O.no.347^' eerst in behandeling kan worden genomen! I nadat de beslissing op het ontwerp uit* I breidingsplan is gevallen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 783