KM 1 1 I fl v-oAt- iW. plan tot J.I073 bijj omtrent n singel -Amers- oschbeheeil Afdeeling Aanmerkingen pe Technisch Ambtenaar Openbare Kerken geeft nog eenigej toelichting waaruit blijkt dat het inzicht der Commis sie niet geheel juist is. je bedoeling van Btaatsbosch- teheer is om de z.g. bouwblokken wei te bebosschen. ue- ze stukken grond vsorden alsdan beter verkoopbaar, voorts is het maken van een singer blijkens het staatsboschbe- heer wel aan te bevelen, aangezien de brandstrook als dan jaarlijks minder onderhoud vergt, iia deze toelichting wordt besloten den naad voor te stellen het plan in werkverschaffing uit te voeren, ue kosten ad f. te dekken uit den post werkver schaffing dienst 1935 Voor dit werkobject rijkssubsidie aan te vragen. Besloten wordt conform het advies van den technisch Ambtenaar bij mouw- en oningtoezichtneergelegd in diens rapport da. 3 december 1934 no.20. paalde in der Bouvs- een werk-l bouwen aan, sec- fstand van| iding en den ach- es uitge-| enaar, be-f en woning-| h 0.3/49. Januari I je sloten wordt het gevraagde ontslag te verleenen, e bij den" Billen I Ot' XA o.'jlM van een ;>r den 12,$0, Lng van in Bliek-I idres van voor 7 Verder* om aan- nitsweg» ,no.34?^ 1 genomet jerp uit* (I tesloten wordt den heer A.moudijs te machtigen tot aan- Ji Koop van een electrische lamp met dynamo bij rosthumus te Soesterberg voor het beurag van f.l2,5ü Je gevraagde machtiging wordt verleend. Besloten wordt overeenkomstig het advies van den tech nisch Ambtenaar bij Bouw- en .oningtoezicht, overgelegd in diens rapport dd. 20 ^ov. 1934 no.3342/5- 'K' iHHiT

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 784