Volg- num- I Afzender of voorsteller mer 1540 1541 1542 Buitendienst .»il- lem Arntsz-stich ting te utrecht. jVerhoeff^ost- verlorenweg 1 ooest üir .jü H.jf .riosen- boom Amsterdam. 1543 Bestuur der Veree- niging "Ben School m/d Bijbel te soest" Korte inhou zendt de gevraagde mededeelingen in be treffende het aan zuster jonker te veel uitbetaalde bedrag voor pension van i.„ej, Ausser vraagt aansluiting van zijn perceel op het riool der gemeente. Be technisch Ambtenaar belast met de leiding Openbare vlerken brengt hierom trent advies uit bij schrijven dd. 26 nov.1934, no«903« zendt advies omtrent de moeilijkheden, welKe gerezen zijn ten aanzien van den ophaaldienst van vuilnis. Be Commissie Openbare „'erken Kan zich met dit adv.es vereenigen, zij stelt voor de ophaling van asch en vuilnis met| ingang van 1 januari a.s. tijdelijk in eigen beheer te doen uitvoeren, zulas in nadere afwachting van een door den I 'technisch Ambtenaar in te dienen exploi-| tatie-overzicht tsesloter college alle ree Ivan het geld. sesloter lleenen t riool wa ■naar ges esloter 'leA A Jee. kan en d hand Aan tijd d.^o jen maat voer door bedo IA 13 e verzoekt een bedrag van f.42,-- beschu-B baar te stellen voor het aanschaffen °"cü I 2 schoolbanken ten behoeve van de u.L.ü.p school aan de spoorstraat. H c; e* n n n v*i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 787