I BESLISSING Afdeeling Aa nmerKingen ^sloten wordt aam kr.G.van nerk mede te deelen, dat hei; jollege ter "beëindiging van deze zaan: met voorbehoud van alle rechten genoegen wenscht te nemen met terugbetaling van het over de maand Juni ten onrechte betaalde pensioh- fceld. 7» tCn gesloten wordt tot wederopzeggens de vergunning te ver- p |leenen tot aansluiting van het perceel op het gemeente- riool wanneer de voorwaarden door den technisch -nribte- j J"1- Inaar gesteld in acht zijn of worden genomen. esloten wordt: jle. A.A.v.d.gouwen als antwoord op zijn schrijven van 3 Jee.'34 te berichten, dat het College geen vrijheid kan vinden hem te ontheffen van zijn verplichtingen en de opzegging van het contract per 1 januari 1935 handhaaf t |2e. Aan de cessionaresse kennis te geven van de tusschen- tijdsche beëindiging van de overeenkomst met a.a.v. d.gouwen; |3e. Jen ïechnisch Ambtenaar Openbare Verken op te dragen maatregelen te treffen tot in eigen beheer doen uit-r voeren van den ophaaldienst van asch en vuilnis als door de Commissie van Openbare .Verken in haar rapport bedoeld V t»s Ia 14 1 U i] besloten wordt voor het aanschaffen van twee schoolban ken een bedrag van f.42,-- beschikbaar te stellen. v yjiA-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 788