X' i Ardeeling Aanmerkingen het verzoek wordt gunstig bescniict. tiënt H.ó'. e staan van :enae invalt :ing van ver or -nej m.Xip? het verzoek wordt ^unstig "beschikt, ,4 betaaibaai J- sr te 1 s-CraJ iez«aren net Wt Directie aer ..aterleiding-haatschappij te daakan .t den verveTeor de medewerking, onder mededeeling, aat ae bevraagab cunnen wordt toestemming wordt verleend. Le overgele, Omtrent de uitvoering dient overleg gepleegd te worden •bindingsleomet den technisch. Ambtenaar openbare ./erken. Leze leiuin^ I .n verband miing tege- 1 van deze leenen inza® medewerking zal worden verleend. y cJh veer corpsen ïh.'s Jacotl tbreiding vergunning wordt st vervaardil^ode ontwerp, icten, gele-ï kadastraali sectie n.1 'yjm st JistrictsH te UtrechtI s7/432 behoe; I eischen, b(| eiaswet, nieB verleend overeenkomstig het overöe- y ie no han wordt aan mr.hr.A.ï.Cvan Aoy adviseur van ae g af°niet ifobdeigenaren mede te aeelen, aat net College in over aaii de e1 slae bossen® uit den br net z.g. ..O»' |7 cJi J ging heeft genomen bij den daad een voorstel aanhan- g te maken om met voorbehoud van alle rechten en de edüeurinfa van de uedeputeerde Staten hoewel onver- icht tot schadevergoeding eene vergoeding te betalen rekend naar f.150,-- per h.A. afgebrand boscn, hieron der niet begrepen heide met vliegdennen, verzocht zal worden een bevestiging te mogen ontvangen waaruit blijkt, dat de eigenaren met gemelde schadever- g^edingsregeling genoegen nemen. Alleen na ontvangst dier bevestiging kan van het College een voorstel aan dbn naad als bovenbedoeld worden verwacht. u- r JoZC D ui'jjtxi .'lór- i

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 78