Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte i n n o u 1544 1545 1546 1547 1546 ii. J.Gasille ,raadsf- lid. te ooest. xechn.Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. .ivoelewi jn. Burgemeester en wethouders van Utrecht 0HofmanHe id eweg 44 Hoest. 1549 Directie v.d.fech+ nischen Dienst de^ telegrafie en 'i'e- lef onie. 155^ xe chnAmbtenaar Gasbedrijf verzoekt de afdeelingsvergadering van den raad op een lateren datum dan 17 IDec. a.s. te doen houden. doet teekeningen toekomen betreffende de door de uhrVereeniging Buitenzorg voorgestelde ruiling van grond inzake den mricawég. vraagt een verlofB.voor de serre, voor localiteit en de localiteit gelegen act ter de voorlocaliteit van het perceel j Stationsweg 4. zenden een exemplaar van de begrooting voor 1935 inzaxe Keuringsdienst voor /aren ten behoeve van de gemeenten be- hoorende tot het gebied utrecht. verzoekt te mogen vernemen of bouwver gunning zal kunnen worden verkregen voor a. den bouv? van een landhuisje op een terrein aan den Heideweg, sectie D. 1940 met erfafscheidingen van 3,67 den bouw van een enkel- en een dub- aan den Heideweg, secti met erfafscheidingen b. bel landhuis D.1996-1997» van 3»40 M. c. den bouw van een dubbel landhuis aa den Braamweg, sectie D.1942-1996' zooals op de overgelegde situatie- teekening nader is aangeduid. Omtrent dit verzoek wordt rapport uitge bracht door den technisch ambtenaarm-" jlast met de leiding van bouw- en woning toezicht, dd. 6 December 1934» H0.29//D' izend.t prijsopgaaf betreffende e enige yeij andering in de huistelefoon-install^t3-6 in het Raadhuis. vraagt machtiging tot uitbreiding van het hoofdbuizennet in den uraamweg, du |weg en „vostverlorenweg.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 791