I "f /yu'it» Ardeeiing BESLISSING Aanmerkingen rmg van dan 17 reffende Ltenzorg 1 inzake =rre, voor ilegen acn perceel jgrooting it voor ;nten be lt bouwver- tregen op een sectie 1). ran 3 ,67 een dub- ieg, sect. dingen idhuis aan s-1996 s .tuatie- ,d. irt uitge naarbe m woning* Ho. 29/55 ng van .weg, duif gesloten wordt den heer (jasille te berichten, dat op ij* jijn verzoei tot uitstel der vergadering niet kan worden ingegaan, aangezien de behandeling van de begrooting 0 vóór* het einde van het jaar gewenscht is en daarop van j T hoog er hand wordt aangedrongen. kan den naad voor te stellen tot de grondruiling te be- sluiten, levens zal het raadsbesluit van 9 maart 1934 inzake grondruiling met de vereeniging buitenzorg, dat g wijziging behoeft den raad worden aangeboden met verzoek de wijziging te bekrachtigen. besloten wordt aan .Y.Koelewijn een verlof h. te verlee- nen voor den verhoop van alcoholvrijen drank voor ge bruik ter plaatse van verkoop voor de serre, de voorio- caliteit en de localiteit gelegen achter de voorlocali- teit van het perceel, plaatselijk bekend in deze gebeen te Stationsweg 4, welke localiteiten een oppervlakte hebben van resp. 15, 5 en 10 MS», terwijl de ingebrachte! bezwaren buiten beschouwing worden gelaten. joor het College is kennisgenomen van de begrooting. Voorts wordt besloten de begrooting aan den naad over te leggen. besloten wordt adressant mede te deelen overeenkomstig 1? het advies van den rechnisch ambtenaar bij nouw- en w0- ningtoezicntneergelegd in diens rapport dd. beceiü- oer 1934. >enige vei besloten wordt in de 111e afdeeling het wandtoestel te .tallatiej vervangen door een tafeltoestel en hiertoe opdracht te geven aan den dienst der ïelegrafie en relefonie. gevraagde machtiging en het voor de uitbreiding be nodigde crediet worden verleend. V

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1934 | | pagina 792